Město Podivín
Město Podivín

Knihovní řád

Městské knihovny Podivín

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Podivíně, schválenou zastupitelstvem města usnesením č. XXVII- 461-02 ze dne 15. 10. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydáváme tento Knihovní řád.

1. Základní ustanovení

1.1 Městská knihovna v Podivíně je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

1.2 Knihovna poskytuje uživatelů, veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních zákona.

Jsou to zejména:

 • Výpujční služby
 • Meziknihovní služby
 • Informační služby
  • Informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
  • Informace z oblasti veřejné správy
  • Ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
  • Přístup na Internet
 • Reprografické a jiné kopírovací služby

Školním a výchovným zařízením na vyžádání umožňuje exurze a zajišťuje lekce knihovnicko-informatické výchovy

1.3 Služby uvedené v bodě 1.2 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně
v souladu s požadavkem § 4, odst.2 až 4 zákona č.257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, za reprografické služby, za meziknihovní služby apod.)

1.4 Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

2. Čtenáři a uživatelé knihovny

2.1 Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný čtenář, který je.povinnen dbát všech ustanovení Knihovního řádu.

2.2 Čtenářem knihovny se může stát každý občan po ukončení docházky základní školy.a každé dítě do ukončení docházky základní školy po podepsání přihlášky jedním z rodičů.

2.3 Knihovnám se půjčuje literatura pouze prostřednictvím meziknihovní výpujční služby.

2.4 Čtenářský průkaz se vydává po vyplnění přihlášky a předložení občanského průkazu.či jiného průkazu totožnosti, dětem do ukončení docházky základní školy přihlášku musí potvrdit svým podpisem jeden z rodičů.

2.5 Čtenářský průkaz je čtenář povinnen předložit při vstupu do knihovny.

2.6 Za vystavení čtenářského průkazu zaplatí čtenář stanovený poplatek za příslušný.kalendářní rok (viz Ceník)

2.7 Za účelem registrace získává knihovna od uživatelů tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, přesné datum narození a adresu bydliště.
Tato data jsou shromažďována a zpracovávána za účelem evidence a statistiky a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje uživatelů knihovny jsou uloženy v uzamčené skříňce a kromě knihovníka k nim nemá přístup žádná jiná osoba. Po ukončení čtenářství nebo na žádost čtenáře jsou všechna osobní data zlikvidována (originální písemnosti fyzicky skartovány, údaje v počítačových databázích anonymizovány).

2.8 Čtenářem přestává občan být:
Pokud nezaplatí poplatek za čtenářský průkaz v novém kalendářním roce.
Pokud úmyslně poškozuje knihovní fondy ( když uhradí škodu).
Pokud soutavně porušuje Knihovní řád.

3. Podmínky půjčování knih a časopisů

3.1 Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictsvím meziknihovních služeb a prostřednictvím výměnných souborů. Knihy a ostatní knihovní materiály určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat jen registrovaní čtenáři knihovny, a to na dobu jednoho měsíce.

3.2 Knihovna však může bez udání důvodu stanovit i kratší výpujční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpujční lhůty.

3.3 Po uplynutí výpujční lhůty si může čtenář tutéž knihu půjčit znovu, nežádá-li ji jiný čtenář. O prodloužení lhůty musí čtenář požádat osobně, písemně nebo telefonicky.

3.4 Výpujčku dokumentů, jejichž pořizovací cena byla vyšší než 500,- Kč,a výpujčku dokumentů z meziknihovních služeb a z výměnných fondů potvrdí uživatel svým podpisem.

3.5 Čtenář nesmí vypůjčené knihy, časopisy a další materiály půjčovat dalším osobám.

3.6 Žádá-li čtenář knihu, která je právě půjčena, může využít zámluvní služby. Záznam je prováděn na každý samostatný titul a čtenář může být písemně vyzván, aby si knihu vyzvedl. Kniha je rezervována nejdéle týden. Za nevyzvednutí rezervované knihy ve stanovené lhůtě zaplatí čtenář sankční poplatek (viz Ceník).

3.7 Žádá-li čtenář naučnou literaturu, případně beletrii, kterou knihovna nevlastní,může mu být zprostředkována meziknihovní výpujční službou (MVS) z jiné knihovny podle § 14 knihovního zákona, Vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při kladném vyřízení objednávky uhradí čtenář částečné náklady na poštovné za každou zásilku a poplatek, který si naúčtuje za půjčení knihovna(dle platných cen, uvedených ve Výpujčním řádu této knihovny). Za nevyzvednutí knihy zaplatí čtenář sankční poplatek (viz Ceník).

3.8 Odnášení knih, časopisů či jiných materiálů z knihovny bez příslušných zápisů o jejich půjčení se pokládá za krádež. Knihovník má právo požadovat předložení příručního zavazadla.

3.9 Každý čtenář je povinnen:
Zacházet s vypůjčenými knihami pečlivě,šetrně,neznehodnocovat je poznámkami, podtrháváním nebo vytrháváním listů.
Oznámit neprodleně knihovníkovi změnu osobních údajů.
Ve všech prostorách knihovny zachovávat klid, čistotu, pořádek a dodržovat zákaz kouření.
Do knihovny nemají přístup a mohou z ní být vykázány osoby v podnapilém stavu, osoby chovající se nepřístojně a takoví návštěvníci, kteří nedodržují hygienické předpisy.

4. Poplatky, náhrady, upomínky

4.1 Uživatel je povinnen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, proto by si měl před převzetím výpujčky dokument prohlédnout a zjištěné závady nahlásit knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za všechny závady zjištěné při vrácení a je povinnen je uhradit.

4.2 Ztrátu a poškození musí čtenář ihned oznámit.
Náhradou může být:
Stejný titul
Při ztrátě některé části vícesvazkového díla je nutné dát náhradou stejné vydání příslušné části nebo zaplatit náhradu celého vícesvazkového díla
Příslušná finanční částka včetně sankčního poplatku
Knihovna má právo požadovat plnou výši za zhotovení kopie
Způsob úhrady určí knihovník individuelně.

4.3 Čtenář, který nedodrží výpujční lhůtu, zaplatí upomínací poplatek. U knih žádaných jinými čtenáři má knihovník právo zkrátit interval mezi jednotlivými upomínkami.

Pokud bude čtenář upomenut doporučeným dopisem (4. upomínka) a nebude na něj reagovat, budou knihy vymáhány právní cestou.

4.4 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

5. Internet v knihovně

5.1 Podmínky provozu:

 • Předložení čtenářského průkazu
 • Jednorázové využití bez čtenářského průkazu
 • Zaplacení poplatku stanoveného Knihovním řádem (viz Ceník)

5.2 Další služby
Možnost objednat si internet předem a telefonicky
Možnost odnést si informace a soubory získané při práci s internetem na disketě nebo nechat vytisknout (cena za disketu a tisk viz Ceník)
Provozní řád Internetu pro veřejnost je samostatnou přílohou tohoto Knihovního řádu.

6. Reprografické a jiné kopírovací služby

6.1 Knihovna může podle povahy dokumentu jeho půjčení nahradit kopií.

6.2 Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, nebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb.Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

6.3 Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

6.4 Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí.Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré připomínky, stížnosti a podněty, týkající se služeb knihovny, má uživatel právo sdělit pracovníkovi knihovny nebo knihovně nadřízenému orgánu (Město Podivín), jmenovitě tajemníkovi Městského úřadu (ústně nebo písemně).
Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.

7.2 Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.
Podle aktuální potřeby vydává Městská knihovna v Podivíně dodatky k tomuto Knihovnímu řádu.

7.3 Knihovní řád je volně přístupný čtenářům v prostorách knihovny, poplatky jsou vyvěšeny na viditelném místě.

7.4 Tento Knihovní řád platí od 1. 11. 2002 na dobu neurčitou.

8. Přílohy Knihovního řádu

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy:

8.1 Provozní řád Internetu pro veřejnost ( příloha č. 1)

8.2 Ceník poplatků Městské knihovny v Podivíně ( příloha č. 2 )

V Podivíně dne 23.10.2002

Zástupce schvalujícího orgánu:

Stanislav Machovský, starosta

Knihovnice:

Hana Ocelíková

Město

Počasí v Podivíně

Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách

Mgr. Jiřího Křivohlávka

v levém sloupci "Vlastní pozorování".

Počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
skoro jasno 15 °C 3 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 16/8 °C
sobota 27. 4. zataženo 11/6 °C
neděle 28. 4. polojasno 17/4 °C

Geoportál města

Geoinformační sytém města Podivína

mapy

katastr nemovitostí

územní plán

inženýrské sítě

posporty

Aplikace v Obraze

V obraze

Google playApp Store

Svátky a výročí

Dnes je 25.4.2024

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
2
7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
1
24 25 26 27
2
28
29 30 1 2 3 4 5