Navigace

Obsah

Věcné zaměření zaměstnanců MěÚ


Starosta : Ing. Martin Důbrava
zastupuje město navenek
stojí v čele obecního úřadu
rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce
svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady obce
za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce
odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
s místostarostou podepisuje právní předpisy obce
zřizuje zvláštní orgány obce

Místostarosta : Stanislav Machovský
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
se starostou podepisuje právní předpisy obce
zastupuje město navenek
rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce
za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce
odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
z dalších úkolů :
- spolupráce se ZŠ, MŠ, YMCA
- styk s REMEDIÍ a obyvateli DOMU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
- účast na vyhlášených výběrových řízeních
- přítomný v odpoledních hodinách a úředních dnech na MěÚ
- svatební obřady
- příprava a vedení zasedání zastupitelstva města v době nepřítomnosti starosty
- zastupuje obec na valných hromadách akcionářů VaK Břeclav, Hantály, a.s.
- je předsedou sportovní komise a členem povodňové komise

Tajemník městského úřadu : Ing. Radim Mildner
je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi města.
plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města a radou města
zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti životního prostředí a znečišťovaní ovzduší
plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele
zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a rady města s hlasem poradním
řeší stížnosti občanů
je odpovědný za aktualizaci webových stránek města