Svatební obřady  

Občanský sňatek zajišťuje Městský úřad Podivín , matrika.


Kontakt : Libuše Huňová (matrikářka) : tel: 519 365 313, e-mail: matrika@podivin.cz, Jindřiška Ludinová (zástup matriky) tel: 519 365 312, e-mail: majetek@podivin.cz


Církevní sňatek zajišťuje Římskokatolická farnost Podivín


Kontakt :Mgr. Slavomír Bedřich, farář. Tel: 608 250 229


Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky a je upraveno je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


CÍRKEVNÍ OBŘADY

Snoubenci se dostaví do budovy fary na adrese č.p. 193/3 zhruba 4 měsíce před plánovaným datem sňatku. Zde jim budou sděleny veškeré podrobnosti a formality nutné pro církevní sňatek.

Dva měsíce před dohodnutým termínem sňatku se snoubenci dostaví na matriku MÚ Podivín. Zde vyplní a podepíší "Žádost o vydání osvědčení" a poté jim bude "OSVĚDČENÍ" pro uzavření sňatku před orgánem církve vydáno (bez poplatku). Snoubenci přeloží originály všech dokladů jako při občanském sňatku (viz. uvedeno níže DOKLADY).

Po předložení Protokolu o uzavření manželství, podepsaného novomanžely, svědky a oddávajícím, bude novomanželům vystaven oddací list na matrice v Podivíně, zároveň budou upraveny občanské průkazy.


OBČANSKÉ OBŘADY

Oddávací termíny:

obřadní síň v budově MěÚ - soboty dopoledne (celoročně) viz fotogalerie

Janův hrad - v uvedených termínech vždy do 14,00 hodin. viz fotogalerie

V měsíci červenci nelze sjednat na Janově hradě obřad ani jako "obřad mimo stanovenou dobu"


TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ V ROCE 2016 :


23.4. 2016, 14.5. 2016, 4.6. 2016, 18.6. 2016, 25.6. 2016, 6.8. 2016, 13.8. 2016, 27.8. 2016, 10.9. 2016, 24.9. 2016, 22.10. 2016.


POSTUP

Snoubenci si na matrice MÚ Podivín zarezervují telefonicky, e-mailem nebo osobně termín uzavření manželství.

Nejpozději měsíc před termínem svatby při osobní návštěvě bude sepsán "Dotazník k uzavření manželství" a budou předloženy originály všech potřebných dokladů. Nahlásí jména a rodná čísla svědků. Rovněž budou se snoubenci projednány všechny podrobnosti svatebního obřadu.

Po obřadu budou novomanželům předány upravené občanské průkazy s potvrzením o změně stavu a příp. změna příjmení. Dále je dohodnut termín a způsob předání oddacího listu (osobně, poštou).

Novomanželé jsou povinni v souladu se zákonem č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vydání nových občanských průkazů, a to do 15 dnů po obdržení oddacího listu.


DOKLADY

Vyplněný a oběma snoubenci podepsaný "Dotazník k uzavření manželství" - na matrice

Občan ČR předloží:

Rodný list

Platný doklad totožnosti - občanský průkaz (cestovní pas)

pravomocný rozsudek o rozvodu (pokud je snoubenec rozvedený)

úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)

rodný list společného dítěte (pokud snoubenci mají společné dítě, příp. děti)

rodný list dítěte nevěsty (pokud otec dítěte není znám)

pokud je jako doklad totožnosti předložen cestovní pas je nutno ještě doložit

- doklad o trvalém pobytu (výpis z EO z místa trvalého bydliště)

- doklad o osobním stavu (výpis z EO z místa trvalého bydliště)

Cizinec předloží:

Rodný list nebo doklad o narození (datum a místo narození, jména a příjmení rodičů a jejich údaje)

Platný doklad totožnosti: cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, k datu uzavření sňatku nesmí být starší 6 měsíců (pokud domovský stát tento doklad nevydává, musí předložit potvrzení o této skutečnosti)

Potvrzení o trvalém pobytu pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)

Potvrzení o osobním stavu (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)

Pravomocný rozsudek o rozvodu (pokud je snoubenec rozvedený

Úmrtní list zemřelého manžela - ovdovělý snoubenec (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)

Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává odd. cizinecké policie - tento doklad nesmí být starší 7 dnů ke dni sňatku; nepředkládá cizinec - občan členského státu Evropské unie)

Všechny doklady vydané orgány cizích států musí být ověřeny vyššími orgány příslušného státu a superlegalizovány, případně opatřeny ověřovací doložkou, tzv. " APOSTILLE" (řídí se dle uzavřených dohod mezi ČR a příslušným státem)

Dále musí být tyto doklady přeloženy do českého jazyka soudním překladatelem, který je jmenovaný v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, bude nutné zajistit ověření dokladů naším zastupitelským úřadem ve státě, ve kterém bude pořízen.

Je nezbytné, aby se svatebního obřadu účastnil tlumočník. Soudního tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na své vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk slovem i písmem a učiní o tomto před matrikářkou písemné prohlášení, nemusí být tlumočník přítomen.

Bez výše uvedených dokladů nemůže být uzavření manželství povoleno!


PRŮBĚH OBŘADU

Na každý obřad je zajištěna recitace, živá hudba a zpěv. Skladby budou upřesněny při osobní návštěvě. Rovněž si mohou snoubenci při osobní návštěvě domluvit jinou variantu programu (zajistí si sami a na vlastní náklady).

Přípravu a výzdobu při obřadu na nádvoří Janova hradu si zajistí snoubenci sami dle vlastních představ (na vlastní náklady). V tomto případě je nezbytné připravit stolek, na kterém se podepíše protokol o uzavření manželství.

MÚ Podivín nezajišťuje fotografa ani kameramana.


Snoubenci se dostaví na určené místo 15 minut před obřadem, předloží doklady totožnosti a předají prstýnky (není podmínkou). Svědci předloží doklady totožnosti (svědek může být i cizinec).

Program:

- Slavnostní uvedení snoubenců a svatebních hostů do obřadní síně za doprovodu hudby

- příchod oddávajícího a matrikářky za doprovodu hudby

- píseň

- představení snoubenců a svědků oddávajícímu

- proslov oddávajícího za doprovodu hudby

- výměna prstýnků, první manželský polibek, podpis protokolu o uzavření manželství - vše za doprovodu hudby

- báseň podbarveno hudbou

- blahopřání oddávajícího, matrikářky a všech svatebních hostů za doprovodu hudby


POPLATKY

Snoubenci - občané ČR - alespoň jeden s TP v Podivíně

Obřadní síň 0,-

Janův hrad 0,-

Snoubenci - občané ČR - TP v ČR

Obřadní síň 500,-

Janův hrad 1 000,-

Snoubenci - cizinec + občan ČR s TP v Podivíně

Obřadní síň 0,-

Janův hrad 1 000,-

Snoubenci - cizinec+ občan s TP v ČR

Obřadní síň 500,-

Janův hrad 2 000,-

Snoubenci - oba cizinci, bez TP v ČR

Obřadní síň 500,-

Janův hrad 3 000,-

Povolení sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 3 000,-


POPLATKY - za pronájem Janohradu (stanoven NPÚ Brno) - platba za každý svatební obřad (TP nerozhoduje)

Salonek 3 000,- (max 50 osob)

Rytířský sál 5 000,-

Nádvoří hradu 5 000,-


SPRÁVNÍ POPLATKY

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li TP na území ČR 3 000,-

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž jeden má TP na území ČR 2 000,-

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo

úředně určenou místnost 1 000,-

Vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 500,-


Veškeré poplatky jsou splatné vždy předem. Neuhrazení poplatku je důvodem zrušení obřadu. 


Nahoru © 2016 Město Podivín | design by  program by